لیست خطاهای بازگشتی از API


نتیجه ارسال درخواست به API وب سایت ip2info.ir در صورت مواجهه با خطا ، دارای یک مقدار بازگشتی نوع string به صورت Plain text خواهد بود که نشانگر دلیل وقوع خطا می باشد. در زیر ، لیستی از این خطاها را مشاهده خواهید نمود.

کد خطا مقدار بازگشتی شرح خطا
1 Invalid key کلید ارسال شده به API به لحاظ فرمت و یا مقدار صحیح نمی باشد.
2 Invalid IP IP ارسال شده صحیح نمی باشد.
3 Invalid requested output نوع فرمت خروجی درخواست شده صحیح نمی باشد.
4 No daily requests remaind اعتبار روزانه ارسال درخواست به API به پایان رسیده است.
5 Nothing found نتیجه عملیات API ناموفق بوده است و مقداری از آن بر نگشته است.

نمونه ای از مقدار خطای بازگشتی :
Error 4: No daily requests remained.


بازگشت به بلاگ